Oferta pracy: Inspektor nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowsko:

 Inspektora nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska).
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub roczne doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika budowy dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg.
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogi (bez ograniczeń).
 • Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań, w szczególności Ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy o drogach publicznych i  przepisów wykonawczych do Ustawy.
 • Znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg.
 • Prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych.
 • Nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.
 • Współudział w opiniowaniu i weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania.
 • Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez WZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi WZDW/RDW, oraz zewnętrznymi jednostkami
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania i nadzorowania inwestycji.
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji.
 • Odpowiedzialność za właściwą organizację i stanowiska pracy oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy.
 • Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw, właściwą ich stronę merytoryczną i formalną oraz zgodność ich z obowiązującymi przepisami i poleceniami przełożonych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, zobowiązująca do częstych wyjazdów w teren (dot. objazdów dróg wojewódzkich na terenie woj. wielkopolskiego) Stanowisko związane z obsługą urządzeń biurowych, pracą przy komputerze.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
– możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
– nagrodę roczną zależną od wyników pracy,

Wymagane dokumenty

– życiorys (CV) i list motywacyjny,wymagane dokumenty
– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
– kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2018-03-05 15:09:17
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-19 12:44:11 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka