ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy referent/specjalista do Wydziału Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo drogowe, ochrona środowiska,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania projektów budowlanych dot. sieci uzbrojenia terenu,
 • doświadczenie związane z opiniowaniem projektów budowlanych / operatów wodnoprawnych / raportów oddziaływania na środowisko,
 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody,
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 • znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawowe obowiązki

 • opiniowanie dokumentacji projektowej związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz decyzji wodnoprawnej,
 • nadzór nad postępowaniem administracyjnym w celu uzyskania ww. decyzji,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z usługami wodnymi oraz gromadzenie danych dot. naliczenia opłat stałych oraz zmiennych w tym zakresie,
 • ewidencjonowanie i koordynowanie działań w celu uzyskiwania i kontroli odnawiania zgód wodnoprawnych,
 • Koordynowanie prac związanych z okresowymi badaniami hałasu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • możliwe wyjazdy autem służbowym w godzinach pracy,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 czerwca 2021 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?