ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: referenta/starszego referenta/specjalisty do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg.

Umowa na czas zastępstwa.

Miejsce pracy: Poznań.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie o profilu technicznym drogowym, preferowane wyższe techniczne o specjalności drogowej lub w zakresie gospodarki przestrzennej,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym aplikacji MS Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych np. QGIS.

Podstawowe obowiązki

 • przygotowywanie opinii, postępowań i decyzji związanych z lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdów w pasie drogowym dróg wojewódzkich i jego sąsiedztwie,
 • przygotowywanie opinii i uzgodnień związanych z budową i przebudową dróg, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
 • przygotowywanie opinii i uzgodnień projektów w zakresie planowania przestrzennego: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • przewidywany czas trwania umowy około 20 miesięcy,
 • umowa o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 kwietnia 2021 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?