ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Miejsce pracy: Poznań.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe preferowane prawnicze,
 • 5- letnie doświadczenie pracy zawodowej w tym w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach budżetowych,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność oraz samodzielność,
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów.

Podstawowe obowiązki

Osoba na oferowanym stanowisku pracy będzie zajmowała się:

 • kierowaniem i sprawowaniem bieżącego nadzoru nad pracą zespołu pracowników,
 • opracowywaniem projektów zarządzeń organizacyjnych, regulaminu organizacyjnego,
 • załatwianiem skarg, wniosków i listów oraz interwencji wpływających do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
 • przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów oraz radnych Sejmiku, Rad Powiatu, Rad Gmin województwa wielkopolskiego, w porozumieniu z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych,
 • kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).
 • oświadczenia kandydata: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t j. Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1282),
  „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 19 października 2020 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?