ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko: Inspektor nadzoru

Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na oferowane stanowisko została wybrana:

Pani Matylda Szczepaniak zamieszkała w Poznaniu

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Opublikowano: 4 września 2023


Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor nadzoru

Miejsce pracy: Poznań

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie:
  • wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska) oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg
  lub
  • średnie budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska) oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg,
 2. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (bez ograniczeń),
 3. przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 5. dobra znajomość pakietu MS Office,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań a w szczególności Ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie robót publicznych, o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do Ustawy.

Podstawowe obowiązki:

 1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg,
 2. prowadzenie spraw z przebiegu i realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 3. pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych,
 4. nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów,
 5. współudział w opiniowaniu i weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 2. możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 4. dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 5. ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7.00 do 8.00 – kończy w godzinach od 15.00 do 16.00,
 6. wyjazdy na realizowane inwestycje autem służbowym w godzinach pracy,
 7. budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 8. praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 9. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz U. z 2022 r., poz.530).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy nadsyłać w terminie do: 27 sierpnia 2023 r.

pod adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznań

Aplikować na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c271259f610b4fa1a195d9c7633c0c33

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 61 826 53 92 (Administrator).  Z naszym inspektorem ochrony danych, Panem Krzysztofem Winiarskim możecie się Państwo skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach” ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji (w stosunku do niektórych kandydatów także przez 3 miesiące po jej zakończeniu w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych), a następnie w przypadku niezatrudnienia kandydata będą ulegały zniszczeniu. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji (treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentach, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji”) przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Opublikowano: 4 lipca 2023 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?