Status prawny

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zwany dalej „WZDW”, został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą Nr VII/23/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, przy pomocy której:

  • Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg,
  • Marszałek Województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich.

WZDW działa na podstawie następujących przepisów:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 ze zmianami),
  2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( t.j. – Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
  3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami),
  4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. – Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami.),
  5. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/23/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Siedzibą WZDW jest miasto Poznań.
WZDW zakresem swego działania obejmuje obszar administracyjny województwa wielkopolskiego.
WZDW jest jednostką budżetową.
Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2007 r, nr 19, poz. 115 ze zmianami) i statucie, może być prowadzona przez WZDW w formach określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2011-08-05 11:11:42
Ostatnia zmiana w dniu 2011-08-05 14:34:16 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak