Komisja Planowania Przestrzennego w WZDW

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w siedzibie WZDW

8 kwietnia br. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Radni Województwa Wielkopolskiego, w tym i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, zapoznali się z informacjami na temat organizacji, zakresu i sposobu działania samorządowej jednostki, a także z podsumowaniem jej pracy w 2018 roku i planami na rok 2019.

Dyrektor WZDW wyjaśniał, że do zadań zarządu należy nie tylko prowadzenie inwestycji drogowych, ale również bieżące utrzymanie dróg i mostów (w którym mieszczą się m.in. remonty nawierzchni jezdni, chodników, mostów, przepustów, prace porządkowe, koszenie traw i ścinka poboczy, zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i obsługa przepraw promowych), prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji, opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Radni Województwa dopytywali m.in. o koszty i sposób wyłaniania firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, przebieg i czas przygotowań inwestycji do realizacji, a także o zadania realizowane w ostatnich latach. Budżet WZDW w ubiegłym roku wyniósł 262,7 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od Południowego Kanału Obry do Moch o wartości 20,3 mln zł, a w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w 2019 r. są cztery inne zadania. Ponadto, WZDW podpisał umowy dotyczące sześciu innych inwestycji, w tym m.in. budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 czy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej do Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wartość zadań wykonanych w 2018 r. ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego wyniosła natomiast 21,4 mln zł. Z kolei w ramach bieżącego utrzymania 74,3 mln zł wydano na remonty nawierzchni jezdni, 10,7 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8,5 mln zł na program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół, 3,4 mln zł na nowy program budowy ścieżek rowerowych.

Podczas posiedzenia komisji Radni Województwa zapoznali się też z informacjami na temat działalności Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Ponadto, pozytywnie zaopiniowali trzy wnioski budżetowe dotyczące m.in. zagospodarowania oszczędności z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190.