Oferta pracy: Specjalisty do Wydziału Zamówień Publicznych

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Wydziału Zamówień Publicznych

wymagania:

 • wykształcenie preferowane wyższe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamawiający,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy B.

podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie materiałów przetargowych – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pytania oferentów,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • zamieszczanie ogłoszeń w publikatorach wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w tym koordynacja czynności z innymi jednostkami organizacyjnymi WZDW w Poznaniu opracowującymi materiały wyjściowe do SIWZ,
 • współdziałanie z rejonami dróg wojewódzkich w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

–       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
–       możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
–       nagrodę roczną zależną od wyników pracy,

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2017-12-18 15:10:43
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-10 12:30:02 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj