Oferta pracy: Specjalista ds. księgowości do Wydziału Finansowego

OGŁOSZENIE

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość;
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych i samorządzie terytorialnym;
 • znajomość zagadnień prawa podatkowego i bilansowego;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność oraz samodzielność;
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów;

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za m. in:

 • Wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym    i rachunkowym,
 • Organizacja obiegu otrzymanych przez Wydział Finansowy dowodów księgowych poprzez prowadzenie rejestru dokumentów/zeszytu korespondencji, przekazywanie dokumentów do opisu merytorycznego, kontrola na koniec okresu sprawozdawczego kompletności zwrotu wszystkich zarejestrowanych dokumentów do wydziału finansowego,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych niskocennych w module księgowym ”Środki trwałe”. Sprawdzenie pod kątem kompletności i zgodności z ewidencją księgową wartości ujętych w otrzymanych dokumentach OT, LT i PT (grunty) oraz zebranie wszystkich wymaganych podpisów na tych dokumentach,
 • Rozliczenie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych niskocennych,
 • Kompleksowe prowadzenie  spraw finansowo – księgowych związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole wymagająca, dokładności i skupienia. Stanowisko związane z obsługą urządzeń biurowych, pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:

–       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

–       możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,

–       nagrodę roczną zależną od wyników pracy,

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 23 lutego 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2018-02-01 10:06:48
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 10:08:14 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak