Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy

na stanowisko: specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

wymagania:
–  wykształcenie – minimum średnie techniczne, preferowane inżynieryjne drogowe,
–  umiejętność obsługi komputera – znajomość programu MS Office,
–  prawo jazdy kategorii B.

Podstawowe obowiązki:

 1. prowadzenie spraw dot. szkód komunikacyjnych i odszkodowań mienia,
 2. opracowywanie przedmiarów robót, sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywanie odbiorów niektórych robót budowlanych,
 3. nadzór i rozliczanie prac związanych realizacją przetargu dot. oznakowania poziomego i pionowego,
 4. zatwierdzanie faktur pod względem merytorycznym,
 5. przygotowywanie zleceń dot. usług dla RDW,
 6. udział w komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. sprawdzanie i rozliczanie pracy kierowców, zużycia paliwa i środków transportowych,
 8. prowadzenie spraw BHP,
 9. udział w pełnieniu dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 10. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WZDW.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat,
– praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach,
– stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagająca skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 18 czerwca 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2017-05-23 16:06:19
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-23 16:06:19 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj