Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu drogowym lub budowlanym,
 • biegła znajomość obsługi komputera (programu MS Office),
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizowania pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość programu AutoCad,
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie numeracji i ewidencji obiektów mostowych,
 • prowadzenie spraw związanych zadrzewieniem i zielenią przydrożną,
 • prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem pasa drogowego,
 • obsługa programów do ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • przygotowywanie danych do projektów planów rocznych i wieloletnich w zakresie budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg m.in. pełnienie dyżurów,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. utrzymania dróg.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– Praca w zespole wymagająca  wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 16 października 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-09-26 13:59:29
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-26 13:59:29 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak