Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie (Nabór zakończony)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

 

Oferowane stanowisko:

Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

 

została wybrana

Pani Daria Radowska zamieszkała w Sławsku.

 

 

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się niezbędną wiedzą, posiada  predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

wymagania:

 • wykształcenie średnie preferowane wyższe techniczne, specjalność: drogi, ulice, mosty, lub budownictwo ogólne,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy przy komputerze – praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość zagadnień kosztorysowania,
 • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych i przetargów,
 • prawo jazdy kat.” B”,

wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

podstawowe obowiązki:

 • wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi, kosztorysowaniem, a także prowadzenie spraw związanych z dokumentacją techniczną i nadzorem przy robotach drogowych.
 • wydawaniem decyzji dotyczących umieszczania reklam oraz tymczasowych obiektów handlowych i usługowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawaniem zezwoleń w sprawie budowy zjazdów indywidualnych oraz lokalizację przyłączy do istniejącej infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz opłat rocznych za umieszczone urządzenia w pasie drogowym.
 • wydawaniem zezwoleń na wykonywanie robót w pasie drogowym na podstawie decyzji lokalizacyjnych wydanych przez RDW i WZDW z naliczeniem opłat.
 • wydawaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 • prowadzeniem ewidencji dróg będących w administracji RDW,
 • prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat

Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z póź. zm)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 233, poz.1458 z póź. zm.)

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 15 maja 2016 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2016-03-17 09:45:32
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-13 13:23:23 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak