Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

wymagania:

 • wykształcenie wyższe powiązane z administracją, ekonomią, zarządzaniem, kadrami lub rachunkowością,
 • umiejętność pracy przy komputerze – praktyczna znajomość pakietu MS Office w szczególności Word, Excel,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B z praktyczną umiejętnością prowadzenia samochodu.

podstawowe obowiązki:

 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • koordynacja prac w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • współpraca w zakresie badań okresowych pracowników,
 • przekazywanie danych potrzebnych do sprawozdawczości w zakresie osobowym do WZDW,
 • przyjmowanie i przekazywanie wniosków w zakresie dofinansowania, udzielania pożyczek oraz zapomóg socjalnych,
 • współudział w kompletowaniu wymaganej dokumentacji pracowników RDW odchodzących na emerytury i renty,
 • obsługa sekretariatu oraz prowadzenie spraw kancelaryjnych, (ewidencja, wysyłka korespondencji służbowej),
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zakupem środków ochrony higieny osobistej bhp dla pracowników obwodu drogowego, artykułów spożywczych do sekretariatu,
 • prowadzenie magazynu artykułów biurowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego (składnicy),
 • comiesięczne rozliczanie zużycia paliwa sprzętu i środków transportowych,
 • samodzielne wyjazdy samochodem służbowym do jednostki nadrzędnej w Poznaniu w celu odbycia szkoleń, czy dostarczenia ważniejszej korespondencji,
 • przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat
– budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
– praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren przy użyciu samochodu służbowego,
– stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 09 kwietnia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2017-03-29 13:50:46
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-29 13:50:46 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj