Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

 

OFERTA PRACY: SPECJALISTA DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko:

 

Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

 

Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie wyższe o profilu drogowym,
 2. doświadczenie zawodowe pracy w firmie projektowej,
 3. umiejętność pracy na komputerze w zakresie programów pakietu MS Office (Word, Excel itd.), CAD (np. AutoCad, Microstation), RuzpIB,
 4. prawo jazdy kategorii B,
 5. znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. – znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego.

 

Podstawowe obowiązki:

 1. Uzgadnianie i przygotowywanie dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych dokumentów do zgłoszeń i pozwoleń na budowę.
 2. Składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pozwolenia na budowę  i zgłaszanie robót realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Współuczestnictwo w inwestycjach zleconych przez RDW Gniezno.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów a także urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
 5. Sprawdzenie i kontrola robót w pasie dróg wojewódzkich, których Inwestorem jest inny organ administracji państwowej w zakresie zgodności z wydanymi przez WZDW uzgodnieniami i decyzjami. Przygotowywanie protokołów przekazywania/zwalniania pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
 6. Dokonywanie objazdów dróg w celu opracowania informacji dla organów administracji państwowej, samorządowej i zadań zleconych od WZDW w Poznaniu.
 7. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 8. Sprawdzenie reklam w pasach drogowych w zakresie zgodności ich usytuowania z wydanymi przez RDW Gniezno decyzjami.
 9. Prowadzenie spraw dot. obronności kraju i dróg o znaczeniu obronnym.
 10. Udział w wizjach terenowych, komisjach.
 11. Analizowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem dróg na terenie RDW Gniezno.
 12. Współpraca z komórkami WZDW w Poznaniu i innymi Rejonami.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat,

– budynek dwupiętrowy (II piętro) bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 27 lutego 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-02-21 11:36:41
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-21 11:38:56 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak