Oferta pracy: Informatyk do Zespołu IT

OFERTA PRACY: INFORMATYK DO ZESPOŁU IT

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

INFORMATYKA do Zespołu IT

 

Wymagania podstawowe:

– wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym,

– bardzo dobra znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych Windows 7,8,10,

– bardzo dobra znajomości zagadnień sieci komputerowych TCP/IP oraz technologii sieciowych,

– umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących sprzętu komputerowego,
– bardzo dobra znajomość pakietów biurowych,

– prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe

– doświadczenie w administrowaniu serwerami Windows, Linux, NAS,

– znajomość przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
– znajomość przepisów prawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

– znajomość elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,

– znajomość języka programowania Python, PHP, C++,
– znajomość Microsoft Shell lub Power Shell.

Podstawowe obowiązki:

Osoba na poszukiwanym stanowisku pracy będzie zajmowała się:
– instalacją, administracją, zarządzaniem i ewidencją lokalnymi stacjami roboczymi,
– instalacją, zarządzaniem licencjami i ewidencją oprogramowania,
– zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochroną danych w sieci lokalnej,

– zapewnieniem wsparcia i pomocy technicznej użytkownikom oraz usuwaniem awarii.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, wymagająca częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
    (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 16 marca 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-02-21 11:43:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-02-21 11:43:49 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak